odwolaniesieodpostanowie.blo.gg

Przedawnienie roszczeń wynikających ze
Co do pozostałych zarzutów apelacji dotyczących naruszenia prawa procesowego wskazać należy, że niezasadny jest zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 227 KPC oraz art. 328 § 2 KPC. W istocie trafnie skarżący wskazuje na wadliwości sporządzonego przez sąd okręgowy uzasadnienia, jednakże wadliwości te pozostają bez wpływu na możliwość dokonania kontroli instancyjnej wydanego w tej sprawie orzeczenia.

ranking prawnikow


Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości obliczone zostało według formuły, iż roczna rynkowa stawka czynszu dzierżawy wynosi iloczyn wartości rynkowej 1 m2 gruntu nieobciążonego, powierzchni strefy bezumownego korzystania z nieruchomości, z której korzystało przedsiębiorstwo przesyłowe w przeszłości, współczynnik rynkowy relacji stawki czynszu dzierżawnego do wartości rynkowej gruntu, współczynnik uwzględniający lokalizację urządzenia na nieruchomości oraz sposób współkorzystania z zajętej części działki gruntu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Formuła taka jest zalecana i powszechnie stosowana we wszelkich publikacjach, oraz określaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

skuteczny adwokat lodzTrafnie Sąd Apelacyjny podniósł, że co do dochodzonych przez powoda roszczeń termin 10-letni przewidziany w art. 442 § 1 zd. 2 KC biegł od zdarzenia wywołującego uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (a tempore facti), bez względu na to, czy i kiedy poszkodowany, a w tym wypadku jego rodzice jako przedstawiciele ustawowi dowiedzieli się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Znajdował on zastosowanie, gdy trzyletni termin przedawnienia określony w art. 442 § 1 zd. 1 KC liczony od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, miałby się przedłużyć ponad 10 lat od daty popełnienia czynu niedozwolonego.


Usprawiedliwiony był również zarzut dotyczący wadliwego zasądzenia przez Sąd Okręgowy odsetek ustawowych. Zostały one nieprawidłowo zasądzone od daty poprzedzającej wydanie wyroku zasądzającego odszkodowanie. Zarzut naruszenia art. 481 § 1 KC i art. 455 KC nie miał jednak istotnego znaczenia dla sposobu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej, wobec jej uzasadnionej podstawy związanej z zarzutem naruszenia art. 5 KC. sprawdź źródło

K. I. zaskarżyła powyższy wyrok apelacją, zarzucając mu błąd w ustaleniach faktycznych polegający na nieprawidłowym uznaniu, iż w spornych okresach zatrudnienia w (...) Sp z o.o. w B. od dnia 1 września 1976 roku do dnia 27 lutego 1986 roku, od dnia 10 kwietnia 1986 roku do dnia 2 grudnia 1986 roku oraz od dnia 2 listopada 1988 roku do dnia 31 grudnia 1998 roku nie pracowała w warunkach szczególnych.